بیان احکام پرکاربرد | حجةالاسلام حسینی دارینی | 29شهریور99

بیان احکام پرکاربرد توسط حجةالاسلام حسینی دارینی در صحن جامع رضوی به مدت 14 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی