بیان معارف قرآنی | حجةالاسلام محمدرضا خاتمی | 29شهریور99

بیان معارف قرآنی توسط حجةالاسلام محمدرضا خاتمی در صحن جامع رضوی به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی