قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل | علی خوش چهره | 29شهریور99

قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل توسط آقای علی خوش چهره در صحن جامع رضوی به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی