شعرخوانی | سعید حیدری | 29شهریور99

شعرخوانی توسط آقای سعید حیدری در صحن جامع رضوی به مدت 4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی