سخنرانی | حجة الاسلام محمد سید آبادی | 29شهریور99

سخنرانی با موضوع غیرت ورزی و شکست از دیدگاه اسلام توسط حجة الاسلام محمد سید آبادی در صحن جامع رضوی به مدت 27 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی