مرثیه سرایی و عزاداری | محمد صالحی پور | 29شهریور99

مرثیه سرایی و عزاداری توسط آقای محمد صالحی پور در صحن جامع رضوی به مدت 27 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی