قرائت زیارت عاشورا | محمد فیروزی | 29شهریور99

قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمد فیروزی در صحن جامع رضوی به مدت 39 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی