ترتیل و تفسیر نیم جزء از قرآن کریم | 24 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن بعد از اقامه نماز صبح رواق امام خمینی (ره)