قرائت قرآن | رضا جاویدی | 4 مهر 99

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر) توسط آقای رضا جاویدی در ایوان مقصوره صحن گوهرشاد به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی