زیارت وارث | رضا نظامی | 4 مهر 99

قرائت زیارت وارث توسط آقای رضا نظامی در ایوان مقصوره صحن گوهرشاد به مدت 28 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی