نماهنگ | این تقاص کدوم گناهه

این تقاص کدوم گناهه میدونی چند وقته چشم به راهه این تقاصِ کدوم گناهه؟! هم شبم سیاهه هم روزم سیاهه

نماهنگ ها پیشنهادی