مناجات خوانی | آقای سعید حدادیان | 25 بهمن 98

مناجات خوانی توسط آقای سعید حدادیان قبل از نماز صبح مورخ 25 بهمن 98