نماهنگ | بزار خونه‌ام حرم باشه

تموم خواهشم اینه ، بزار سایه ات رو سرم باشه روتو برنگردونیا، یک وقت نگی که نیا، امام رضا علیه السلام