نماهنگ | در پناه امام رضا علیه السلام | محمد جعفر متقین

برخواست و آورد گل نور به کوچه روشن شد از آن نور اطاق خودش آن شب