اجتماع عزاداران رضوی | سعید قانع | 26مهر99

اجتماع عزاداران رضوی ویژه روز شهادت غریب الغرباء ، معین الضعفاء ، شمس الشموس ، انیس النفوس ، مدفون به ارض طوس ، حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام : عزاداری و سینه زنی توسط آقای سعید قانع در صحن جامع رضوی ساعت 11:53 به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی