دعای عالیة المضامین | سعید حدادیان | 26 مهر 99

قرائت دعای عالیة المضامین توسط آقای سعید حدادیان در ایوان مقصوره مسجدجامع گوهرشاد ساعت 21:15 به مدت 52 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی