مداحی و ذکر توسل | سیدرضا حسینی | 27 مهر 99

مداحی و ذکر توسل آقای سیدرضا حسینی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد ساعت 10:15 به مدت 7 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی