سخنرانی | حجةالاسلام عزیزي | 27 مهر 99

سخنرانی با موضوع سیره تربیتی امام رضا علیه السلام توسط حجةالاسلام محمد علی عزیزي از ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد ساعت 10:35 به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی