معارف قرآنی | حجة الاسلام تولایی | 27 مهر 99

بیان معارف قرآنی توسط حجة الاسلام علی اکبر تولایی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد ساعت 11:0 به مدت 4 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی