زیارت امین الله | علی علیمردانی | 27 مهر 99

قرائت زیارت امین الله توسط آقای علی علیمردانی در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد ساعت 11:50 به مدت 21 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی