ترتیل نیم جزء از قرآن کریم | 27 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم بعد از نماز صبح رواق امام خمینی (ره)