مدیحه سرائی | سید جعفر ماه رخسار | 27 بهمن 98

مدیحه سرائی توسط آقای سید جعفر ماهرخسار قبل از نماز مغرب و عشا رواق امام خمینی (ره)