مدیحه سرائی | هادی الهی | 27 بهمن 98

مدیحه سرائی توسط حاج آقای الهی بعد از نماز مغرب و عشا رواق امام خمینی (ره)