ترتیل نیم جزء از قرآن کریم | 29 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم قرآن ساعت 05:35 از رواق امام خمینی (ره)