ترتیل نیم جزء از قرآن کریم | 30 بهمن 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم در رواق امام خمینی (ره)