ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر | 1 اسفند 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن ساعت 05:30 در رواق امام خمینی (ره)