ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر | 3 اسفند 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم و تفسیر قرآن بعد از نماز صبح در رواق امام خمینی (ره)