ترتیل نیم جزء از قرآن کریم | 05 اسفند 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم در رواق امام خمینی (ره)