زیارت امین الله | ابراهیم احمدی | 6 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله توسط آقای ابراهیم احمدی بعد از اقامه نماز جماعت صبح از رواق امام خمینی (ره)