منتخب سخنرانی - حجةالاسلام میرباقری

منتخب سخنرانی با موضوع نقل روایت و داستان توسط حجةالاسلام میرباقری به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی