مدیحه سرائی | هادی الهی | 6 اسفند 98

مدیحه سرائی توسط آقای هادی الهی قبل از نماز جماعت ظهر و عصر در رواق امام خمینی (ره)