زیارت امین الله | ابراهیم احمدی | 7 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله توسط آقای ابراهیم احمدی بعد از اقامه نماز جماعت صبح در رواق امام خمینی (ره)