ترتیل نیم جزء از قرآن کریم | 7 اسفند 98

ترتیل نیم جزء از قرآن کریم ساعت 05:30 در رواق امام خمینی (ره)