زیارت امین الله | رسول میثمی | 21 اسفند 98

قرائت زیارت امین الله همراه با مدیحه سرائی توسط آقای رسول میثمی ساعت 19:20 از رواق امام خمینی (ره)