همخوانی | گروه سیرة النبی | 21 اسفند 98

همخوانی توسط گروه سیرة النبی ساعت 19:45 از رواق امام خمینی (ره)