قرائت قرآن | مسعود پنجه | 22 اسفند 98

قرائت قرآن کریم توسط آقای مسعود پنجه ساعت 10:20 از رواق امام خمینی (ره)