زیارت امین الله | مهدی نیکبخت | 22 اسفند 98

پخش زنده قرائت زیارت امین الله و ذکر توسل توسط آقای مهدی نیکبخت ساعت 18:10 از تلویزیون اینترنتی رضوی