سخنرانی | حجة الاسلام حسینی | 26 اسفند 98

سخنرانی با موضوع صله رحم و ارزش آن در زندگی توسط حجة الاسلام سید مرتضی حسینی ساعت 19:50 از رواق امام خمینی (ره)