زیارت رجبیه | ابراهیم قانع | 27 اسفند 98

قرائت زیارت رجبیه همراه با مدیحه سرائی توسط آقای ابراهیم قانع ساعت 11:45 از تلویزیون اینترنتی رضوی