نماهنگ - دلم دوباره این شب ها برای حرم گرفته

فیلم نماهنگ دلم دوباره این شب ها برای حرم گرفته به مدت 02:42 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی