امام رضا علیه السلام برای امام زمان ایستادن

وقتی امام رضا علیه السلام برای امام زمان ایستادن