خدا از ما نگیره کربلا رو

خدا از ما نگیره کربلا رو