نماهنگ به درگاهت آمده ام

نماهنگ به درگاهت آمده ام به مدت 5 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی