سلام از راه دور صابر خراسانی

سلام از راه دور صابر خراسانی