قرائت دعای دفع الشداید | حجة الاسلام اسلامی فر | 14 فروردین 99

قرائت دعای دفع الشداید با نوای حجة الاسلام اسلامی فر به مدت 11 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی