نماهنگ دوباره این شبها برا حرم دلم گرفته

شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم... یادی از صحن و سرایت نکنم، میمیرم ناله و شکوه حرام است بر عشاق، ولی از فراق تو شکایت نکنم، میمیرم نماهنگ دوباره این شبها برا حرم دلم گرفته به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی