دعای فرج | امیر عارف | 15 فروردین 99

قرائت دعای فرج با نوای آقای امیر عارف به مدت 6 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی