تو میای و همه دردامون دوا میشه

تو میای و همه دردامون دوا میشه و تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و تو میای و همه دنیا با صفا میشه و تو میای و دلم وا میشه قصه ی ما اینجوری تموم نمیشه نمی مونه دنیا اینجوری همیشه قلب عاشق چشم به راه تو می شینه تا که اون روز رو ببینه که شروع زندگیشه