شعرخوانی | علیرضا خاکزاد | 21 فروردین 99

مراسم شعرخوانی توسط آقای علیرضا خاکزاد به مدت 3 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی