دعای کمیل | امیر عارف | 21 فروردین 99

قرائت دعای کمیل با نوای آقای امیر عارف به مدت 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی